۲۸ خرداد، ۱۴۰۲
هوش سیال و هوش متبلور
هوش سیال و هوش متبلور

در سال ۱۹۶۳ برای اولین بار، ریموند کتل، روانشناس، از واژه‌ی هوش سیال و هوش متبلور برای معرفی دو دسته‌بندی از هوش استفاده کرد. از نظر کتل هوش عمومی ترکیبی از هوش سیال و هوش متبلور است. 

محققان حوزه‌ی هوش