۱۴ شهریور، ۱۴۰۲
الگوی پنج بخشی لیدکا برای تفکر استراتژیک
الگوی پنج بخشی لیدکا برای تفکر استراتژیک

الگوی پنج بخشی لیدکا، یکی از مدل‌های مطرح جهان برای تفکر استراتژیک است. این مدل، تفکر استراتژیک را در پنج حوزه بررسی می‌کند. این پنج حوزه عبارتند از:

  • تفکر سیستمی
  • عزم استراتژیک
  • فرضیه سازی و سنجش فرضیه‌ها
  • کنترل بر زمان